Algemene voorwaarden Dens-E Interactive Design
Laatst gewijzigd op vrijdag 12 september 2008.


Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle concepten, offertes, aanbiedingen, onderhoudscontracten en andere overeenkomsten tussen Dens-E Interactive Design en de opdrachtgever.
1.2 Afwijkende voorwaarden gelden slechts dan indien deze uitdrukkelijk door Dens-E Interactive Design schriftelijk zijn vastgelegd.


Artikel 2 - Offerte
2.1 Dens-E Interactive Design biedt de opdrachtgever vrijblijvend een offerte aan.
2.2 Een accoord aan een offerte geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en Dens-E Interactive Design. Zowel de opdrachtgever als Dens-E Interactive Design dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die de offerte met zich meebrengen.

Artikel 3 - Onderhoudscontracten
3.1 Dens-E Interactive Design biedt de opdrachtgever vrijblijvend een onderhoudscontract aan.
3.2 Een ondertekend contract geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en Dens-E Interactive Design. Zowel de opdrachtgever als Dens-E Interactive Design dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengen.
3.3 Zowel de opdrachtgever als Dens-E Interactive Design behouden zich het recht voor het contract op ieder gewenst moment eenzijdig op te zeggen. Met ingang van de daarop volgende periode zal het onderhoudscontract dan worden beŰindigd. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren.


Artikel 4 - Ontwikkeling producten
4 .1 Bij de ontwikkeling van een website wordt uitgegaan van het concept waarmee de opdrachtgever accoord gegaan is.
4 .2 De voortgang van de ontwikkeling van een product is afhankelijk van de aanlevering van materiaal door de opdrachtgever t.b.v. het product. Dit materiaal kan per email of post aan Dens-E Interactive Design worden toegezonden.
4 .3 Tijdens de ontwikkeling van een website wordt de opdrachtgever online voortdurend op de hoogte gehouden van de vorderingen zodat wijzigingen en/of toevoegingen direct kunnen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de site. Hierbij gaat Dens-E Interactive Design uit van de billijkheid en redelijkheid van de opdrachtgever, waarmee wordt bedoeld dat niet al te veel kan worden afgeweken van het concept en dat er een limiet is aan het aantal wijzigingen dat tijdens de ontwikkeling kan worden doorgevoerd.


Artikel 5 - Oplevering
5 .1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product, bijvoorbeeld het ontwerpen en ontwikkelen en tevens het uploaden van een website naar de serverruimte van de opdrachtgever.
5 .2 Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de opdrachtgever aan Dens-E Interactive Design.
5.3 Oplevering geschiedt pas dan wanneer ook de laatste 50% van het totale factuurbedrag op de rekening van Dens-E Interactive Design is bijgeschreven.
5.4 Dens-E Interactive Design kan alleen dan een website naar de serverruimte van de opdrachtgever uploaden als de opdrachtgever Dens-E Interactive Design voorziet van de technische informatie van diens host.


Artikel 6 - Betaling
6 .1 Facturering geschiedt 50% na accoord van de offerte en 50% na gereedkoming van het product (dus vˇˇrdat de site op de server van de opdrachtgever wordt geplaatst).
6 .2 Eventuele extra kosten die zijn ontstaan door vernieuwde wensen van de opdrachtgever tijdens de ontwikkeling van een product zullen tussentijds dan wel tegelijk met de laatste 50% worden gefactureerd.
6 .3 Dens-E Interactive Design hanteert, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders met opdrachtgever overeengekomen, een betalingstermijn van 14 dagen. De opdrachtgever dient zich aan deze betalingstermijn te houden.
6 .4 Indien de betalingstermijn wordt overschreden zal 1% administratiekosten in rekening worden gebracht per verstreken termijn, waarbij elke ingestreken termijn als een volle wordt gerekend. Tevens behoudt Dens-E Interactive Design zich het recht voor de opdracht te staken.


Artikel 7 - Copyright
7 .1 Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van Dens-E Interactive Design.
7 .2 Dens-E Interactive Design is niet verantwoordelijk voor de inhoud -tekstueel en visueel- die in opdracht van een opdrachtgever op een website wordt geplaatst. Derhalve kan zij nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele negatieve gevolgen aan het adres van de opdrachtgever en/of derden.
7 .3 Dens-E Interactive Design behoudt zich het recht voor informatie en/of (foto)materiaal van opdrachtgevers t.b.v. websites en andere producten te weigeren, indien dit naar eigen inzicht negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor derden.


Artikel 8 - Vertrouwelijke informatie
8 .1 Dens-E Interactive Design zal alle informatie van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen.
8 .2 Dens-E Interactive Design zal nooit informatie van de opdrachtgever doorspelen aan derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven, bijvoorbeeld in geval van ondersteuning van de opdrachtgever door Dens-E Interactive Design bij aanvraag van een domeinnaam en/of serverruimte bij een hostingprovider.